KALP

معیارهای زیبایی از منظر جراحان پلاستیک

 

 

 

همواره جراحان پلاستیک و زیبایی به دنبال تدوین معیارهایی بوده اند که از آنها به عنوان الگو و راهنما حین عمل جراحی زیبایی استفاده کنند.

 

می شود گفت که این معیارها از زمان لئوناردوداوینچی پایه ریزی و بعد از آن کم کم به صورت معیارهای «کنون» اندازه گیری شدند. در معیار اندازه گیری «کنون»، تناسب اجزای صورت از روبه رو و نیم رخ سنجیده می شود. به این علم، علم آنتروپومتری می گویند. آنتروپومتری یعنی تعیین نسبت های صورت در نگاه یا مشاهده. در جراحی پلاستیک با تهیه عکس در نماهای مختلف از بیمار این نسبت ها مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر آن سفالوگرافی نسج سخت روش دیگری برای بررسی زوایای صورت و بررسی این زوایا در نسوج استخوانی صورت است. با سفالوگرافی بافت نرم، زوایای بافت نرم چهره را نیز اندازه گیری می کنند. در اندازه گیری به روش «کنون» بخش های مختلف صورت به این ترتیب بررسی می شوند:


۱) فاصله کنون دو قسمتی: در ابتدا صورت را به ۲ بخش مساوی تقسیم می کنند. سپس خطی را که از دو مردمک چشم به صورت عرضی عبور می کند بر این خط عمود می کنند. فاصله این خط افقی از فرق سر و نیز تا ناحیه چانه باید برابر باشد. البته در برخی معیارهای سنجش زیبایی دیگر، این برابری رد شده و اعتقاد بر این میباشد که این ۲ بخش به جای برابری در آقایان، یک به ۹۷درصد و در خانم ها یک به ۸۶ درصد است. براساس این معیارها ارتفاع بخش تحتانی صورت در آقایان بیش از بانوان است.

 

۲) فاصله کنون سه قسمتی: در این روش صورت به ۳ بخش تقسیم می شود: فاصله خط رویش مو تا ریشه بینی، ریشه بینی تا زیر بینی و فاصله زیر بینی تا برآمدگی چانه.

در یک چهره متعادل این ۳ فاصله باید برابر باشند و نسبت آنها به دیگری یک به یک میباشد ولی در اندازه گیری هایی که روی تعداد زیادی از افراد داوطلب انجام شده، نسبت ریشه بینی تا زیر بینی در آقایان یک به ۸/۰ میباشد و از زیر بینی تا برآمدگی تحتانی چانه ۸/۰ به ۱/۱ میباشد و در بانوان این نسبت فرق می کند.

 

۳) فاصله کنون چهار قسمتی: در این روش صورت به ۴ بخش تقسیم می شود: بخش اول ناحیه رویش مو تا ناحیه فرق سر، بخش دوم از ناحیه رویش مو تا بخش تحتانی میان ۲ ابرو، بخش سوم ناحیه میان ۲ ابرو تا زیر بینی و بخش چهارم ناحیه زیر بینی تا بخش برآمدگی چانه است. در یک صورت زیبا باید این ۴ بخش مساوی باشند ولی در این معیار هم، اندازه گیری روی داوطلبان، مقادیر متفاوتی را نشان می دهد. به عنوان مثال در آقایان اگر در بخش فوقانی (خط رویش مو تا ناحیه ابرو) یک باشد، فاصله میان ۲ ابرو تا زیربینی ۲/۱ میباشد و از زیر بینی تا برآمدگی چانه ۳/۱ است. در خانم ها از ناحیه میان دو ابرو تا زیر بینی ۲/۱ میباشد و از ناحیه زیر بینی تا برآمدگی چانه باز هم ۲/۱ است. بنابراین فاصله زیر بینی تا نوک برآمدگی چانه در آقایان بیش از بانوان است.

منبع:روزنامه سلامت

فروشگاه مارکت سنتر